ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPIGRAPH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
10/09/2019
Application Deadline
25/09/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_14220
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2019

Position Description

Πειραματική μελέτη αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας λέιζερ με μεταλλικά υμένια 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents, αριστερά"

Related Project

EPIGRAPH - EPIGRAPH:GRAPHene biomolecular and electrophysiological sensors integrated in an “all-in-one device” for the prediction and control of EPIleptic seizures (towards a general device for most brain disorders)

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική   
  • Εμπειρία στην πειραματική μελέτη αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας   
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό και στο πρόγραμμα της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες