ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
09/08/2019
Application Deadline
24/08/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_12867
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Ο/η υποψήφιος/α θα εργαστεί σε εργαστήριο φασματοσκοπίας λέιζερ υπερβραχέων παλμών και Θα αναπτύξει/προσαρμόσει φασματοσκοπικές μεθόδους υπερταχείας φασματοσκοπίας λέιζερ με σκοπό τη μελέτη υπερταχειών ηλεκτρονικών αλληλεπιδράσεων σε χημικές ενώσεις ή συστήματα πορφυρινών και την κατανόηση των φωτοφυσικών και φυσικοχημικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα μετά από την οπτική διέγερση των συστημάτων αυτών με χρήση των υπερβραχέων παλμών λέιζερ. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες ή συναφή πεδία  
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στην Σύνθεση και στον χαρακτηρισμό των χημικών ενώσεων πορφυρινών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες