ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPIGRAPH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
08/08/2019
Application Deadline
23/08/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_12810
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Οπτική απεικόνιση Βιολογικών δειγμάτων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Related Project

EPIGRAPH - EPIGRAPH:GRAPHene biomolecular and electrophysiological sensors integrated in an “all-in-one device” for the prediction and control of EPIleptic seizures (towards a general device for most brain disorders)

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής  
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης  
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία στην οπτική απεικόνιση βιολογικών δειγμάτων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό και στο πρόγραμμα της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

12 μήνες