ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SINTERINK
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
07/08/2019
Application Deadline
22/08/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_12742
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας λέιζερ με μεταλλικά υμένια 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική
  • Εμπειρία στην θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας  
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό και στο πρόγραμμα της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες