ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SINTERINK
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
07/08/2019
Application Deadline
22/08/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_12734
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Χαρακτηρισμός ιδιοτήτων μεταφοράς φορέων σε μεταλλικά υμένια με οπτική φασματοσκοπία υπερταχέων παλμών  

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών  
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης  
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία στον χαρακτηρισμό ιδιοτήτων μεταφοράς φορέων με οπτική φασματοσκοπία υπερταχέων παλμών
  •  Δημοσιεύσεις στον χαρακτηρισμό ιδιοτήτων μεταφοράς φορέων με οπτική φασματοσκοπία υπερταχέων παλμών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό και στο πρόγραμμα της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

12 μήνες