ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRINTWIN
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
06/08/2019
Application Deadline
21/08/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_12692
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Κωδικός θέσης 18

Απευθείας κατεργασία υμενίων με χρήση παλμικών Λέιζερ 

 

Κωδικός θέσης 19

Κατεργασία φωτοβολταικών κυψελίδων με χρήση παλμικής πηγής Λέιζερ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

Κωδικός θέσης 18

 • Πτυχίο Επιστήμης Υλικών
 • Μεταπτυχιακό Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στην κατεργασία υλικών με παλμικά Λέιζερ
 • Δημοσιεύσεις στην κατεργασία υλικών με παλμικά Λέιζερ

 

Κωδικός θέσης 19

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης  
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στην κατεργασία υλικών με παλμικά Λέιζερ
 • Δημοσιεύσεις στην κατεργασία υλικών με παλμικά Λέιζερ

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

12 μήνες