ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CORI
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
06/08/2019
Application Deadline
21/08/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_12690
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Μοντελοποίηση αλληλεπίδραση ύλης ακτινοβολίας με έμφαση στην εφαρμογή αλγορίθμων πρόβλεψης για απευθείας χάραξη πολυμερικών επιφανειών με χρήση Λέιζερ 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων πρόβλεψης για κατεργασία υλικών με Λέιζερ

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

12 μήνες