ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΟΜΕΤΡΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
09/10/2020 00:00
Offers Closing Date
23/10/2020 16:26
Evaluation Date
26/10/2020 13:00
Type
Service
Cost (Ex VAT)
5500€

Abstract

Ελεγχος και συντήρηση ρεόμετρων ARES MELTS και ARES FLUIDS από εξειδικευμένους μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας RHEO Service GmbH & Co. KG.

 

Technical Characteristics

Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας στα πλαίσια του προγράμματος «GA 765811-DoDyNet-H2020-MSCA-ITN-2017 DO RESEARCH, TRAINING & NETWORKS COSTS», προτίθεται να προχωρήσει με απ’ευθείας ανάθεση σε έλεγχο και συντήρηση των ρεομέτρων ARES MELTS και ARES FLUIDS, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Ελεγχος και συντήρηση ρεόμετρων ARES MELTS και ARES FLUIDS από εξειδικευμένους μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας RHEO Service GmbH & Co. KG.

Αφορά έλεγχο και συντήρηση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού.

Procedure

Αφορά έλεγχο και συντήρηση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,07% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Contact Persons