ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
09/07/2019 00:00
Offers Closing Date
18/07/2019 13:30
Evaluation Date
19/07/2019 09:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
6600€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης των Προγραμμάτων  GA 825430 NANOSMART και GA No 829005 IQUBITS προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στη προμήθεια τεσσάρων (4) ρευματοληπτών , με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

4 ανεξάρτητες μονάδες:

Σύστημα ρευματοληψίας (tap off unit) από κεντρική παροχή κτιρίου τύπου NORMABARRE GT

Ρευματολήπτης 3 φάσεων + Ουδέτερος

Δυναμική ρευματοδότησης 100 Α έκαστη μονάδα

Κατάλληλα για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

Procedure

Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται α) κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων β) κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα  με τον ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω ποσοστά υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (3, 6%).

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding