ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ)
This call is now closed.
Publication Date
18/06/2019 00:00
Offers Closing Date
27/06/2019 16:00
Evaluation Date
28/06/2019 09:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
5476.3€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης των Προγραμμάτων  GA 825430 NANOSMART, GA 829061 NANOPOLY, GA No 829005 IQUBITS προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην αντικατάσταση μίας κρυοαντλίας (επισκευή) , με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

  • Cryo-Torr Cryopump, 8, 8" ANSI Flange, Chevron Frontal Array, Enhanced Array Set, Vapor Pressure Gauge, Purge Tube, Two Phase Motor (Repair & Exchange)
  • KIT ADSORBER 8200/STD COMPR

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης 5.476,30 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται α) κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων β) κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα  με τον ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω ποσοστά υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (3, 6%).

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding