ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ FEMTOFIBER LASER
This call is now closed.
Publication Date
22/05/2019 00:00
Offers Closing Date
31/05/2019 16:00
Evaluation Date
03/06/2019 13:25
Type
Product
Cost (Ex VAT)
13120€

Abstract

Tο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Eρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στα πλαίσια του προγράμματος «GA 824996 PULSE» προτίθεται να προχωρήσει με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια ενός τροφοδοτικού FemtoFiber laser, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

Power Supply unit for FemtoFiber ultra 780 requirements:

  • 100-240 V AC, 50/60 Hz, <300 W

Warranty:

  • 5000 h or 1 year (whatever applies first)

Προϋπολογισμός δαπάνης 13.120,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται α) κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019,  β) κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με το ν.4412/2016, όπως ισχύει. Τα ανωτέρω ποσοστά υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (3, 6%).

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Procedure

Contact Persons