ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΔΙΟΔΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
29/05/2019 00:00
Offers Closing Date
07/06/2019 16:00
Evaluation Date
10/06/2019 06:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
4838€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος «GA 654360-NFFA-EUROPE» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια δύο (2) φωτοδιόδων, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

Μία (1) δίοδο μέτρησης φωτονίων τύπου SPAD:

Ανίχνευση φωτός μήκους κύματος 375-1000 nm

Περιοχή ανίχνευσης διαμέτρου 50 μm

Απόδοση ανίχνευσης φωτονίου πάνω από 45% στα 550 nm

Παραγωγή TTL παλμού σε κάθε ανίχνευση φωτονίου

Χρονική ακρίβεια μικρότερη των 50 ps FWHM

Τυπικός νεκρός χρόνος περίπου 80 ns

Με ψύξη

Σκοτεινές μετρήσεις (dark counts) λιγότερες από 100/δευτερόλεπτο

Είσοδος με οπτικό παράθυρο

 

Μία (1) δίοδο PIN για συγχρονισμό με streak camera:

Συμβατή με Hamamatsu C5680 και C4792

Ικανή να συγχρονίσει streak camera με mode-locked laser

Ανίχνευση φωτός μήκους κύματος 400-1100 nm

Συχνότητα λειτουργίας 75-165 MHz

Τάση λειτουργίας 24 V DC

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης 4.838,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται α) κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων β) κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα  με τον ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω ποσοστά υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (3, 6%).

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding