ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PΗΤΙΝΗΣ ZEP520A (100ML), ΕΜΦΑΝΙΣΤΗ ZED-N50 (4 L) ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ZDMAC (4 L)
This call is now closed.
Publication Date
28/09/2020 00:00
Offers Closing Date
07/10/2020 14:00
Evaluation Date
08/10/2020 07:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
3240€

Abstract

  • ZEP520A: Resin, Molecular weight: 57000, Viscosity: 11 mPa*s, Solvent: Anisol, ποσότητα (100ml)
  • ZED-N50: Developer, Composition: n-Amyl Acetate, ποσότητα (4L)
  • ZDMAC: Remover, Composition: Dimethylacetamide, ποσότητα (4L)

Technical Characteristics

Η ρητίνη ZEP520A  είναι μια ρητίνη υψηλής επίδοσης οι οποία παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες υψηλής ευκρίνειας, αυξημένης αντοχής ως χρήση προστατευτικής «μάσκας» για τεχνικές ξηρής χάραξης και παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία έκθεσης για δημιουργία  νανο-λιθογραφικών δομών για την κατασκευαστική διαδικασία νανο-μικροηλεκτρονικών διατάξεων.

  • ZEP520A: Resin, Molecular weight: 57000, Viscosity: 11 mPa*s, Solvent: Anisol
  • ZED-N50: Developer, Composition: n-Amyl Acetate
  • ZDMAC: Remover, Composition: Dimethylacetamide

Procedure

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,7% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,07% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Contact Persons