ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ANTIADHESIVE BIONIC COMBS FOR HANDLING OF NANOFIBERS - BIOCOMBS4NANOFIBERS»
This call is now closed.
Publication Date
03/02/2020 00:00
Offers Closing Date
13/02/2020 16:00
Evaluation Date
14/02/2020 09:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
31500€

Abstract

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια Διάταξης Γένεσης Αρμονικών».
 2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38300000-8, Όργανα μετρήσεων
 3. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ ΙΤΕ), Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, Υπηρεσία διενέργειας: Τμήμα Προμηθειών ΙΤΕ, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2810 391515, -1516, -1572, FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr.
 4. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 31.500 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 5. Χρηματοδότηση του έργου: To έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη «Antiadhesive Bionic Combs for Handling of Nanofibers - BioCombs4Nanofibers», GA 862016 της Δράσης: «HORIZON 2020 FETOPEN-2018-2020» που χρηματοδοτείται από χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 6. ΑΑΥ: E070000329 /23.12.2019, ΑΔΑ 6ΤΑΤ469ΗΚΥ-5Ο1
 7. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης

Technical Characteristics

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το προκηρυσσόμενο έργο.
 2. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.
 3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνον για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η ∆ιακήρυξη.
 4.  Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 5. Διάρκεια της σύμβασης: τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 6. Τροποποίηση της σύμβασης. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβαση, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 4412/2016.
 7. Τα έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθενται: ΑΔΑ: 6ΛΔΣ469ΗΚΥ-0ΝΒ INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2020.02.03 15:40:27 EET Reason: Location: Athens α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g και β) από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, +30 2810 39-1515, -1516, -1572, -1235 FAX: +30 2810 391555, E-mail: procurement@admin.forth.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Α’ όροφος –Κεντρική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, είτε ιδιοχείρως είτε µε συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) (με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος)
 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13/02/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00
 10. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, Τμ. Προμηθειών ΙΤΕ Γ292, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα.
 11. Εγγυήσεις: Με την υπογραφή σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης ύψους ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ.
 12. Παράδοση: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη.
 13. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη.
 14. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη
 15. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: τέσσερεις (4) μήνες.
 16. Γλώσσα του ∆ιαγωνισμού: Ελληνική.
 17. Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ (https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g) στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ: 03/02/2020.
 18. Ισχύουσα νομοθεσία: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: το άρθρο 117 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τους όρους της προκήρυξης.
 19. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες

Procedure

Contact Persons

Related Documents

 • 6-diakiriksi_20PROC006234840.pdf
 • parartimata_armonikwn.docx
 • Funding