ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΑ ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
19/03/2021 00:00
Offers Closing Date
29/03/2021 16:00
Evaluation Date
30/03/2021 07:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
5600€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος «ULTRACHIRAL» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια και εφαρμογή σε οπτικά εξειδικευμένων υψηλά αντιανακλαστικών επιστρώσεων στις φασματικές περιοχές 1315 nm και 532 nm, όπου τα οπτικά αυτά κατόπιν θα ενσωματωθούν σε πρωτότυπο πείραμα πολωσιμετρίας υψηλής ευαισθησίας με χρήση οπτικών κοιλοτήτων στο εργαστήριο Polarization Spectroscopy Group του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ.

Technical Characteristics

Οι εξειδικευμένες αντιανακλαστικές επιστρώσεις θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Τεχνική επίστρωσης: Ion Beam Sputtering (IBS)
  • Διπλή αντιανακλαστική επίστρωση με εγγυημένες ανακλαστικότητες:
    • R < 0.05% στη φασματική περιοχή γύρω από μήκος κύματος 1315nm
    • R < 0.75% στη φασματική περιοχή γύρω από μήκος κύματος 532nm
  • Εφαρμογή επίστρωσης σε δέκα (10) οπτικά διαμέτρου 1 ίντσας

Procedure

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding