ΑΓΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ070-080 ΕΚΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
This call is now closed.
Publication Date
03/08/2021 00:00
Offers Closing Date
07/08/2021 16:26
Evaluation Date
09/08/2021 13:27
Type
Project
Cost (Ex VAT)
4000€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού  προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια κλιματιστικών μονάδων με σύστημα inverter για την τοποθέτηση τους σε εργαστήρια του ινστιτούτου.

Technical Characteristics

 

  • 4 κλιματιστικές μονάδες συνολικής ψυκτικής ισχύος 14KW, με σύστημα inverter και δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας ΔΤ=1°C στο χώρο.
  • Τοποθέτηση των μονάδων.

 

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  4000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons