ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
02/04/2019 00:00
Offers Closing Date
11/04/2019 14:02
Evaluation Date
11/04/2019 13:02
Type
Product
Cost (Ex VAT)
9587.22€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «ΔΕΘ00087 SUBAWARD AGREEMENT N S160285 TAMU» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και εξαρτημάτων για τη λειτουργία οπτικών συστημάτων, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

1        Optical Chopper System (MC2000B-EC)

1        4/7 Slot, 50% Duty Cycle (MC2F47)

1        5/7 Slot, 50% Duty Cycle (MC2F57B)

10      Right angle post clamps (RA90/M)

5        Flip Mount (FM90/M)

10      Post End Clamp 0.5 inch (RA180/M)

2        Motorized 1" Translation Stage (PT1/M-Z8)

1        XYZ Motorized 1" Translation Stage (PT3/M-Z8)

5        Adjustable Prism Clamp (PM4/M)

2        Metric Swivel Post Clamp, 5 pack (SWC/M-P5)

5        15 V, 2.4 A Power Supply Unit for One K-Cube or T-Cube (KPS101)

5        ADAPTER4 EUR

4        Ø1/2in Metric Post Collar, 5 pack (R2/M-P5)

2        Metric Base Plate for PT Series (PT101/M)

10      0° Angle Clamp for Ø1/2in post, 5mm hex (RA360/M)

5        Kinesis Brushed Motor Controller (KDC101)

Procedure

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons