ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΟΜΕΤΡΩΝ ARES MELTS ΚΑΙ ARES FLUIDS, DSR
This call is now closed.
Publication Date
12/03/2019 00:00
Offers Closing Date
21/03/2019 16:00
Evaluation Date
21/03/2019 14:25
Type
Service
Cost (Ex VAT)
5300€

Abstract

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας στα πλαίσια του προγράμματος «GA no 607937, SUPOLEN MARIE CURIE ITN», προτίθεται να προχωρήσει με απ’ευθείας ανάθεση σε έλεγχο και συντήρηση των ρεομέτρων ARES MELTS και ARES FLUIDS, DSR με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

  • Ελεγχος και συντήρηση ρεόμετρων ARES MELTS και ARES FLUIDS, DSR από εξειδικευμένους μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας RHEO Service GmbH & Co. KG.

Αφορά έλεγχο και συντήρηση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού.

Procedure

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

 

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, ο χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Για το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Ο Διευθυντής

Σπύρος Αναστασιάδης

Contact Persons