ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
This call is now closed.
Publication Date
22/03/2019 00:00
Offers Closing Date
02/04/2019 16:14
Evaluation Date
03/04/2019 09:15
Type
Product
Cost (Ex VAT)
6000€

Abstract

Model VPF-100 liquid nitrogen variable temperature cryostat with sample in vacuum.

 

Technical Characteristics

Temperature range: 77K-500K

Typical LN2 hold time: 8 hours at 77K

Typical Stability:+/-50mK

(Specifications assume no radiational or experimental heat load)

This system includes:

- 0.4 liter nitrogen reservoir with built-in charcoal getter

- Funner for filling reservoir

- Refill displacer assembly (to permit refill without affecting temperature control)

- 3.0" O.D. sample area with 1.25" diameter sample mount, 50 ohm control heater, and one (1) standard curve silicon diode temperature sensor

- Outer shroud with 3.25" square window block and four (4) 1.63" diameter clear vew fused Quartz windows

- Instrumentation skirt with one (1) 10-pin electrical feedthrough for heater and sensor wires, three (3) blank ports, and evacuation valve and a sefety pressure relief valve.

- Gold plated OFHC copper optical sample holder with M3 tapped hole for temperature sensor

Procedure

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ. 

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

 

Contact Persons