ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΕΙΖΕΡ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (CW)
This call is now closed.
Publication Date
30/11/2020 00:00
Offers Closing Date
09/12/2020 16:00
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
8503€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής τεχνολογίας, και Μοριακής Βιολογίας-INNOVA PROTECT» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια εξειδικευμένου λέιζερ συνεχούς κύματος (CW), που θα ενσωματωθεί σε ένα πρωτότυπο φωτοακουστικό απεικονιστικό σύστημα στο πεδίο των συχνοτήτων που πρόκειται να αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Βιοφωτονικής και μοριακής απεικόνισης του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ.

Technical Characteristics

  • Κεντρικό μήκος κύματος στα 488+-5 nm
  • Ισχύς εξόδου 100 mW,
  • Εγκάρσιος ρυθμός ΤΕΜ00
  • Τιμή Μ2<1.5
  • Σταθερότητα ισχύος <3%

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  8503,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding