ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DIGITIZER CARD)
This call is now closed.
Publication Date
16/07/2019 00:00
Offers Closing Date
25/07/2019 16:00
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
11500€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος “HANDCORE (ΕΛΔ00023-13)” προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια κάρτας ψηφιοποίησης δεδομένων (digitizer card), με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Αρχιτεκτονική βασισμένη σε FPGA
  • Διεπαφή με Η/Υ: PCI-E
  • Ανεξάρτητες μονάδες εισόδου (κανάλια): 2
  • Ρυθμός ψηφιοποίησης ανά κανάλι: 2 GSPS
  • Ψηφιοποίηση A/D: 14-bit
  • Αναφορά χρόνου (triggering): εσωτερική και εξωτερική
  • Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης: 2 Gb
  • Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στον Η/Υ: 6 Gb/s

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  11.500€ πλέον ΦΠΑ και εξόδων εκτελωνισμού.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding