ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΔΟΥ LASER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ LASER
This call is now closed.
Publication Date
12/05/2020 00:00
Offers Closing Date
21/05/2020 16:00
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
6500€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος “HANDCORE 1789” προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια διόδου laser για την επέκταση της χρήσιμης φασματικής περιοχής υπάρχοντος laser, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

  • Δίοδος laser στην φασματική περιοχή 1220 – 1320 nm
  • Ισχύς 100 mW (τουλάχιστον 30 mW σε όλο το φάσμα)
  • Αντιανακλαστική (AR) επίστρωση για χρήση σε ECDL (διοδικά laser εξωτερικής κοιλότητας)
  • Σύστημα προσαρμογής σε υπάρχουσα κεφαλή laser Toptica DL Pro

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  6.500€ πλέον ΦΠΑ, τραπεζικών εξόδων και εξόδων εκτελωνισμού.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding