ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1240-1320 NM
This call is now closed.
Publication Date
12/05/2020 00:00
Offers Closing Date
21/05/2020 16:00
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
5000€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος ULTRACHIRAL προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια Οπτικών με αντιανακλαστικές επιστρώσεις στην φασματική περιοχή 1240-1320 nm, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

  • 3 x πρίσμα Sapphire: διαστάσεις BxΠxY: 90x12x12 mm | γωνία εισόδου (ΑΟΙ) 15 μοίρες | Ανακλαστικότητα R < 0.2% ανά επιφάνεια (@1270 nm & ΑΟΙ 15ο)
  • 2 x Quartz πλακίδιο καθυστέρησης φάσης λ/2: Μηδενικής τάξης | διάμετρος 25.4 mm (1 ίντσα) | Ανακλαστικότητα R < 0.15% ανά επιφάνεια (@1270 nm & ΑΟΙ 0ο)
  • 2 x Quartz σφηνοειδές πλακίδιο οπτικής περιστροφής (1xR και 1xL): Γωνία σφήνας 5 μοίρες | διάμετρος 12.7 mm (1/2 ίντσα) | Ανακλαστικότητα R < 0.15% ανά επιφάνεια (@1270 nm & ΑΟΙ 0ο)
  • 2 x Quartz παράθυρα: Οπτικός άξονας παράλληλος στην επιφάνεια | διάμετρος 12.7 mm (1/2 ίντσα) | Ανακλαστικότητα R < 0.15% ανά επιφάνεια (@1270 nm & ΑΟΙ 0ο)

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  5.000 € πλέον ΦΠΑ και εξόδων εκτελωνισμού.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding