ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (AUDIO AMPLIFIER)
This call is now closed.
Publication Date
10/04/2020 00:00
Offers Closing Date
19/04/2020 16:00
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
2400€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος “HANDCORE 1789” προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια ενισχυτή ακουστικών σημάτων (audio amplifier), με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

- Τελικός ενισχυτής ακουστικών σημάτων (Audio/HiFi amplifier)

- Μονοφωνικός (προτιμητέο)

- Τοπολογία τύπου Α

- Ισχύς τουλάχιστον 400 W ανά κανάλι σε φορτίο 4Ω  (προτιμητέο > 500 W)

- Κοινές συνδεσμολογίες εισόδου/εξόδου (RCA/Analog In | XLR και/ή Speaker out terminals)

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ και εξόδων εκτελωνισμού.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding