ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ
This call is now closed.
Publication Date
07/04/2020 00:00
Offers Closing Date
16/04/2020 16:00
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
5600€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «HELLAS CH ELI LASERLAB ΟΠΣ 5002735 ΥΠΟΔΟΜΕΣ» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια εξειδικευμένου φράγματος περίθλασης, που θα τοποθετηθεί στο φασματογράφο ACTON Research Corporation VM 502 που υπάρχει στο εργαστήριο Αττοφυσικής του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ.

Το εξειδικευμένο φράγμα περίθλασης έχει διαστάσεις 45x40x7.1 χιλ. με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

  • 2400 G/mm concave corrected grating,
  • Platinum coated,
  • EUV design wavelength,
  • master holographic

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  5.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding