ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ
This call is now closed.
Publication Date
16/03/2020 00:00
Offers Closing Date
25/03/2020 16:00
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
4806€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «HELLAS CH ELI LASERLAB ΟΠΣ 5002735 ΥΠΟΔΟΜΕΣ» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια εξειδικευμένου πλακιδίου μετατροπής πόλωσης, κατά λ/4 (οπτικό) το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα για το εύρος μήκους κύματος ακτινοβολίας 370-430 nm και 750-850 nm  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

Technical Characteristics

 • superachromatic retarder made of quartz and MgF2, 15x15 mm²
 • wavelength range 370-430 nm und 750-850 nm
 • retardation λ/4±λ/400
 • axis variation ±0,4°
 • consisting of six single plates
 • total thickness approx. 1,8 mm
 • mounted with air gaps
 • 12 surfaces ar coated for 370-430 nm and 750-850 nm
 • Rmax<0,5% per surface
 • in ring mount
 • outer diameter 25 mm
 • length 10 mm
 • clear aperture 14,5 mm

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  4.806,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding