ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
This call is now closed.
Publication Date
24/02/2019 00:00
Offers Closing Date
03/03/2019 23:59
Evaluation Date
24/02/2019 10:30
Type
Product
Cost (Ex VAT)
8000€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «HELLAS CH ELI LASERLAB ΟΠΣ 5002735 ΥΠΟΔΟΜΕΣ» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος καταγραφής δεδομένων μέτρησης παλμών υψηλής ισχύος (ηλεκτρονικός εξοπλισμός) «High dynamic range DAQ system»

Technical Characteristics

 • Number of Channels: 6
 • Resolution:16 bits 
 • Dynamic Range: 96 dB
 • Equivalent Input Noise Charge: 30 fC RMS typ.
 • Maximum Input Signal: 1462 pC
 • Channel-to-Channel Crosstalk: -84 dB typical, -80 dB max.
 • Input Bias Current: ±40 pA typical, ±150 pA max.
 • Minimum Event Pair Resolution (MEPR): 6.0 usec max.
 • Maximum Trigger Rate (MTR): 150 KHz
 • 8 Channel Sustained Average Event Rate (SAER): 150,000 events/sec
 • Power Consumption: 4.5 Watts
 • Width: 9.843 in. (250 mm)
 • Height: 3.346 in. (85 mm)
 • Length: 10.236 in. (260 mm)

Procedure

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως  03/03/2019.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons