ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΤΗ ΑΖΩΤΟΥ SPC-4 STIRLING
This call is now closed.
Publication Date
22/02/2019 00:00
Offers Closing Date
03/03/2019 23:59
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
9850€

Abstract

Technical Characteristics

Recipe 40227204/Cons. parts SPC-4 add. Every 36000h (version:1)

4x          Maintenance kit guide bushing/displacer rod SPC1/4

4x          Set piston rings SPC-1/4

4x          Set sealing rings sinter regenerator

1x          Maintenance kit motor bearings SPC-4 45KW

8x          Displacer piston ring 66mm 1-4 Cilinder

Recipe 47061501/Maintenance kit guide bushing/displacer rod SPC1/4 (version:1)

4x         O-ring norm 219 90° shore 3,53x32,93

4x         O-ring Viton norm 114 90° shore 2,62x15,54

4x         Support ring set

4x         O-ring norm 349 – Buna 70°sh 5,33x113,66

4x         Guide bushing

4x         Displacer rod M8

4x         Lock nut M8

Recipe 47061701/Set piston rings SPC1/4 (version:1)

8x         Piston ring 80mm 1-4 cyl

4x         Oil scraper ring

Recipe 47061901/Set sealling rings sinter regenerator (version:1)

4x         Sealing ring regenerator (outer)

4x         Sealing ring regenerator (inner)

Procedure

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.
Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons