ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUCIBLES (ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΑ)
This call is now closed.
Publication Date
19/02/2019 00:00
Offers Closing Date
01/03/2019 23:59
Evaluation Date
Type
Product
Cost (Ex VAT)
3300€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «Τ4ΔΡΩ-00011 POLISIMULATOR ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΣΙΑ» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια Crucibles (χωνευτήρια) , με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

1) Crucible PBN (Pyrolytic Boron Nitride) για MBE, συμβατό με το σύστημα MBE VG80H. Χωρητικότητα 85 cc και διαστάσεων  O.D.=41 mm, I.D.=27 mm, I.H.=140mm και γωνία taper 10. Ποσότητα 1 crucible.
 
2) 85 cc PBN Offset Insert για το παραπάνω crucible. Διαστάσεων O.D.=41 mm, top I.D.=25 mm, bottom I.D.=10 mm και I.H.=54 mm. To insert να είναι ασύμμετρο με γωνία taper 80. Ποσότητα 1 insert.
 
3) Κωνικό crucible PBN ( Pyrolytic Boron Nitride ) για MBE, συμβατό με σύστημα MBE VG80H. Χωρητικότητα 30 cc, O.D.=41 mm, I.D.=29 mm, I.H.=90 mm και γωνία taper 80 . Ποσότητα 1 crucible.

Procedure

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons