ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΤΜ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΩΡΟΥ) ΚΑΙ 18 ΤΜ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
This call is now closed.
Publication Date
09/09/2019 00:00
Offers Closing Date
18/09/2019 13:00
Evaluation Date
18/09/2019 14:00
Type
Υλικό
Cost (Ex VAT)
5000€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος  GA 869817-SMARTEC προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια 100 τμ αγώγιμου δάπεδου (επένδυση στείρου χώρου) και 18 τμ πλαστικού δαπέδου βοηθητικού χώρου, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης τους , με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

 1. 100 τμ Αγώγιμο δάπεδο (επένδυση στείρου χώρου)
 • Αγώγιμο Δάπεδο κατάλληλο για στείρο χώρο σε φύλλα με διαστάσεις : πλάτος ≥ 2 μέτρων και μήκους ≥ 20 μέτρων, για ελαχιστοποίηση των αρμών σύνδεσης.
 • Ηλεκτρική αντίσταση R ≤ 108 Ω σύμφωνα με το πρότυπο  EN 1081
 • Αντοχή στην ηχητική κρούση:   +4 dB
 • Θερμική αντίσταση:   0,01 m2 K/W σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 717/2
 • Αντοχή σε φωτιά: Class Bfl s1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13501-1 ή ≥ 8 kW/m2  σύμφωνα με το πρότυπο ΕN ISO 9239-1
 • Αντοχή ολίσθησης: ≥ 0,3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13893
 • Στατικό ηλεκτρικό φορτίο: ≤ 2KV σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1815
 • Η κόλληση του δαπέδου να πραγματοποιηθεί με αγώγιμη κόλλα αντίστασης 20ΚΩ
 • Τοποθέτηση χάλκινων αγώγιμων φύλλων, μεταξύ κόλλας και δαπέδου.    
 1. 18 τμ Πλαστικό δάπεδο βοηθητικού χώρου
 • Αντοχή σε φωτιά: Class Cfl-s1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13501-1
 • Αντοχή ολίσθησης: ≥ 0,3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13893

Procedure

Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται α) κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων β) κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα  με τον ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω ποσοστά υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (3, 6%).

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons

Funding