ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΣΙ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΕΤΤΔΒΠ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ ΤΟΥ ΙΤΕ
Registration Dates
29/05/2024 - 29/05/2024
Event Dates
From: 02/07/2024 09:00
To: 02/07/2024 16:00
Contact person
Ms. Papadopoulou Lia
Place
online voting

Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ, Βασίλειος Ντζιαχρήστος, έχοντας υπόψη:

  • Τη λήξη της θητείας του Ε.Σ. την 24.7.2024
  • Το Άρθρο 15 του Ν. 4386/2016, που τροποποιεί το Άρθρο 17 του Ν. 4310/2014 που αφορά στην εκλογή και λειτουργία των Επιστημονικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων
  • Το υπ’ αριθμ. πρακτικού 332/21-5/8.6.2016 του ΔΣ του ΙΤΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που αφορά στη Διαδικασία εκλογής μελών ΕΣΙ Ινστιτούτων και εκπροσώπου ΕΤΔΠ (νυν ΕΕΤΤΔΒΠ)

 

Προκηρύσσει: Τις εκλογές για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ενός (1) εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού -ΕΕΤΤΔΒΠ (πρώην ΕΤΔΠ) που συμμετέχει στο ΕΣ του Ινστιτούτου, ως παρατηρητής (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Οι εκλογές θα διεξαχθούν αποκλειστικά ψηφιακά την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024, 9π.μ. – 4μ.μ.

[Ενστάσεις: Υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της ΕΦΕ, εντός δύο (2) ημερών από τη διενέργεια των εκλογών – έως την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022]

 

Δικαίωμα του εκλέγειν των μελών του ΕΣΙ έχει το σύνολο των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου και οι Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ (Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ/ΣμΔΕΠ) του Ινστιτούτου (αναλυτική λίστα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως μέλος ΕΣΙ έχουν Ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας και ΕΛΕ Α΄ και Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου και συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ (Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ/ΣμΔΕΠ) αντίστοιχης βαθμίδας (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές) οι οποίοι συνεργάζονται τουλάχιστον επί τριετία με το Ινστιτούτο (αναλυτική λίστα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ να είστε υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώσετε με email στο liap@iesl.forth.gr μέχρι Τρίτη 11-6-2024.

 

Δικαίωμα του εκλέγειν του αιρετού εκπροσώπου του ΕΕΤΤΔΒΠ (πρώην ΕΤΔΠ) έχει το σύνολο του ΕΕΤΤΔΒΠ του Ινστιτούτου που συνδέεται με το ΙΤΕ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (αναλυτική λίστα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως αιρετός εκπρόσωπος του ΕΕΤΤΔΒΠ (πρώην ΕΤΔΠ) έχει το σύνολο του ΕΕΤΤΔΒΠ του Ινστιτούτου που συνδέεται με το ΙΤΕ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (αναλυτική λίστα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).

ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ να είστε υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώσετε με email στο liap@iesl.forth.gr μέχρι Τρίτη 11-6-2024.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦΕ) αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά μέλη:

  • Ελένη Παυλοπούλου, Ερευνήτρια Γ’
  • Αμαλία (Λία) Παπαδοπούλου, ΕΕΤΤΔΒΠ
  • Λάμπρος Παπουτσάκης, ΕΕΤΤΔΒΠ

 

Με (ισάριθμα) αναπληρωματικά μέλη τα παρακάτω, αντίστοιχα:

  • Μαγδαληνή Κοκολάκη, ΕΕΤΤΔΒΠ
  • Ασημίνα (Μίνα) Παπαδάκη, ΕΕΤΤΔΒΠ
  • Γεώργιος Παπαϊωάννου, ΕΕΤΤΔΒΠ

 

Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ

Β. Ντζιαχρήστος

Ηράκλειο, 29-5-2024

 

Για την πλήρη προκήρυξη των εκλογών Ε.Σ. μαζί με τα παραρτήματα σε μορφή PDF, ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Brochure download" αριστερά