ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/02/2019
Application Deadline
03/03/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
249b
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2019

Position Description

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε θέση. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν μεταξύ του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και του επιλεγέντος προσωπικού. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

Required Qualifications

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)
  • Γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών απορρόφησης και φθορισμού και
  • λήψης φασμάτων σε δείγματα τροφίμων (ελαιόλαδο, κρασί, γάλα, μέλι)
  • Γνώση και εμπειρία στην αξιολόγηση οπτικών φασμάτων με χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού statistical Toolbox σε περιβάλλον MATLAB

Application Procedure

Appointment Duration

6