ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/02/2019
Application Deadline
03/03/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
249a
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2019

Position Description

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε θέση. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν μεταξύ του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και του επιλεγέντος προσωπικού. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

Required Qualifications

  • Διδακτορικός τίτλος σε Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, κλπ.) ή συναφή πεδία
  • Γνώση και εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση δειγμάτων προϊόντων αγροδιατροφής
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε συνέδρια
  • Εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών έργων

Application Procedure

Appointment Duration

12 Μήνες