ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/02/2019
Application Deadline
01/03/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
204
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Start Date

Position Description

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε θέση. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν μεταξύ του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και του επιλεγέντος προσωπικού. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

Required Qualifications

Συναφές θέμα διδακτορικής διατριβής προς εκπόνηση
Γνώση ηλεκτρικών ιδιοτήτων διηλεκτρικών υμενίων για MEMS
Εμπειρία στις απαιτούμενες μεθόδους χαρακτηρισμού

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

• Αίτηση (δειτε αριστερη στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
• Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
• Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Γ. Παπαϊωάννου ( gpapaioan@phys.uoa.gr )

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. ... και κωδικό θέσης ... » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Appointment Duration

18 μήνες