ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SELFNANOPUD (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
23/09/2022
Application Deadline
03/10/2022
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2022_89454
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2022

Position Description

ΘΕΣΗ 2β

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα ασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασία 3 με την ενσωμάτωση νανοδομών σε πολυουρεθανικές διασπορές (ΕΕ 3.1) και την μελέτη σχηματισμού υμενίων από αυτές με έμφαση στις ιδιότητες αυτοΐασης (ΕΕ 3.2) όπως και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4 με την αξιολόγηση συνταγών που θα παρασκευαστούν βασισμένες στις παραπάνω διασπορές (ΕΕ4.2). Τέλος θα μελετήσει κάποιες τις επιφανειακές ιδιότητες των προιόντων που θα προκύψουν σε πιλοτική κλίμακα (ΕΕ5.2) 

 

ΘΕΣΗ 2γ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα ασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασία 4 με την αξιολόγηση και την μελέτη των ιδιοτήτων συνταγών που θα παρασκευαστούν βασισμένες σε πολυουρεθανικές διασπορές που περιλαμβάνουν παράγοντες αυτοίασης (ΕΕ4.2) όπως και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 5 με την μελέτη των ιδιοτήτων των ρητινών και των παραγόντων αυτοίασης που θα παρασκευαστούν σε πιλοτική κλίμακα (ΕΕ5.1) όπως και τις ιδιότητες των αντίστοιχων τελικών προιόντων (ΕΕ5.2) 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 2β

 • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμη υλικών) ή μηχανικού  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού υλικών και ιδιαίτερα πολυμερικών υλικών  
 • Προηγούμενη εμπειρία στην μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων  
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

 

ΘΕΣΗ 2γ

 • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμη υλικών) ή μηχανικού  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και γνώση αντίστοιχων τεχνικών  
 • Προηγούμενη εμπειρία στην μελέτη σύνθετων υλικών  
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SELFNANOPUD, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

7,5 μήνες