ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ NANOBIOPACK (2Β)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
02/08/2022
Application Deadline
17/08/2022
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2022_85967
Salary
750 ευρώ / μήνα
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2022

Position Description

Ο/η υποψήφιος διδάκτορας θα απασχοληθεί στις ΕΕ3 και ΕΕ4 του προγράμματος και το αντικείμενο της εργασίας του/της θα είναι o χαρακτηρισμός μεμβρανών συσκευασίας τροφίμων με φυσικά συντηρητικά ως πρόσθετα, και αφετέρου η αξιολόγησή τους στη συσκευασία τροφίμων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας, ή Φυσικής, ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Χημείας, ή Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Εγγεγραμμένος/η σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Εμπειρία σε χαρακτηρισμό πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων
  • Εμπειρία σε Υπολογιστικές μέθοδους και προσωμοιώσεις συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες