ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ NUPOL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
28/07/2022
Application Deadline
16/09/2022
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2022_85676
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2022

Position Description

Διέγερση μοριακών δεσμών με λέιζερ στο υπέρυθρο, και ανίχνευση της πόλωσης των θραυσμάτων της φωτοδιάσπασης. Επιτάχυνση ιόντων πολωμένου υδρογόνου με ισχυρούς παλμούς λέιζερ. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

NUPOL - Nuclear-spin polarization through molecular laser excitation: from nuclear fusion to NMR enhancement

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία ή συναφείς επιστήμες)
  • Μεταπτυχιακό στις φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία ή συναφείς επιστήμες)
  • Εμπειρία με τεχνολογία κενού
  • Εμπειρία με φασμοτοσκοπία laser 
  • Εμπειρία με μοριακή δυναμική στην αέρια κατάσταση
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Π. Ρακιτζή (ptr@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος NUPOL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες

Funding