ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ POLYRING (ΡΕΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
27/07/2022
Application Deadline
11/08/2022
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2022_85458
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2022

Position Description

Ρεομετρικές μελέτες κυκλικών πολυμερών και μειγμάτων που βασίζονται σε κυκλικά πολυμερή. Γραμμική και μή-γραμμική ρεομετρία κατάλληλα χαρακτηρισμένων δειγμάτων. Τήγματα και διαλύματα. Καθαρισμένα κυκίκά και μείγματα κυκλικού-γραμμικού και κυκλικού-κυκλικού.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό αντικείμενο  
  • Άριστη γνώση ρεομετρίας τηγμάτων/διαλυμάτων  
  • Εργαστηριακή εμπειρία χαρακτηρισμού πολυμερών  
  • Δημοσιεύσεις  
  • Γνώση/παρουσιάσεις Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Βλασσόπουλο (dvlasso@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PolyRing, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

18