ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ POLYRING (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
19/07/2022
Application Deadline
03/08/2022
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2022_84802
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2022

Position Description

Δυναμική πολυμερικών συστημάτων με βάση κυκλικά μακρομόρια. Δυναμική και ρεολογία (γραμμική και μή-γραμμική) κυκλικών πολυμερών και μειγμάτων τους. Χρήση τεχνικών ρεομετρίας και σκέδασης.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό σε φυσική μακρομοριακών συστημάτων  
  • Γνώση δυναμικής σκέδασης φωτός  
  • Γνώση ρεομετρίας  
  • Δημοσιεύσεις
  • Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Βλασσόπουλο (dvlasso@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PolyRing, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

18