ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEMI-WEB
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/06/2022
Application Deadline
01/07/2022
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2022_81671
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2022

Position Description

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα απασχοληθεί στις ΕΕ 4 και ΕΕ 6 του προγράμματος [Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs, σύνθετων PCMs και SSPCMs & Μελέτη Ιδιοτήτων πρωτότυπων δομικών στοιχείων (γύψου/τσιμέντου) με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs] και το αντικείμενο της εργασίας του/της θα είναι ο χαρακτηρισμός (ηλεκτρικός, ηλεκτρομαγνητικός κλπ) τριαδιάστατα εκτυπωμένων και ενθυλακωμένων υλικών στην περιοχή των μικροκυμάτων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής, ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Εμπειρία σε σύνθεση και χαρακτηρισμό νανοσύνθετων δειγμάτων με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης, τύπου FDM  
  • Εμπειρία στον ηλεκτρικό και ηλεκτρομαγνητικό χαρακτηρισμό υλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SEMI-WEB, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

8 μήνες