ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΕΘΩΝ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/06/2022
Application Deadline
15/07/2022
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2022_81557
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2022

Position Description

Μεταδιδακτορικός Επιστήμονας σε Φυσική και Τεχνολογία Αισθητήρων Οπτικών Ινών ΤΕ2 &ΤΕ3 με εξειδίκευση σε θέματα οπτικών ινών (αισθητήρων) και οπτικών υλικών, από τα πεδία της Φυσικής, Επιστημών Μηχανικού και Επιστήμης Υλικών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

 • Πτυχίο Φυσικής, Επιστημών Μηχανικού και Επιστήμης Υλικών  
 • Διδακτορικό Φυσικής, Επιστημών Μηχανικού και Επιστήμης Υλικών  
 • Πειραματική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε διατάξεις αισθητήρων οπτικών ινών
 • Πειραματική εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας χαλαρής ύλης  
 • Πειραματική γνώση οπτικής  
 • Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας  

Desirable Qualifications

 • Πειραματική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε διατάξεις κοιλοτήτων whispering gallery modes
 • Πειραματική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε διατάξεις φραγμάτων Bragg  
 • Εμπειρία σε προσομοιώσεις οπτικών ινών  
 • Εμπειρία σε θέματα βιοφωτονικών αισθητήρων  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες