ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SELFNANOPUD (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/03/2022
Application Deadline
02/04/2022
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2022_74614
Salary
500 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2022

Position Description

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα ασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασία 2 με τον χαρακτηρισμό νανοδομών για λειτουργία αυτοΐασης (ΕΕ 2.3) και στα πλάισια της Ενότητας Εργασίας 3 με την ενσωμάτωση των νανοδομών σε πολυουρεθανικές διασπορές (ΕΕ 3.1) και την μελέτη σχηματισμού υμενίων από αυτές με έμφαση στις ιδιότητες αυτοΐασης (ΕΕ 3.2) 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

SELFNANOPUD - Synthesis of waterborne polyurethane dispersions with encapsulation of micro/nano structures for ecological self-healing coatings.

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμη υλικών) ή μηχανικού
  • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού υλικών
  • Προηγούμενη εμπειρία μελέτης συστημάτων σε διασπορές  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SELFNANOPUD, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες

Funding