ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAXS-SOFT (Ε.Υ.: Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/03/2022
Application Deadline
31/03/2022
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2022_74466
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2022

Position Description

Ο μεταδιδακτορικός συνεργάτης θα ασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασία 2 με την παρακολούθηση της εγκατάστασης του οργάνου (ΕΕ 2.3) και της εκπαίδευσης νέων χρηστών (ΕΕ 2.4), στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3 με την καθημερινή λειτουργία του οργάνου (ΕΕ 3.1) αλλά και με την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου που θα καθορίζει τον τρόπο πρόσβασης εξωτερικών χρηστών στο όργανο (ΕΕ 3.2)και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4 με την δημοσιοποίηση της ύπαρξης και των δυνατοτήτων της υποδομής (ΕΕ 4.1)

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού
  • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σε πολυμερή  
  • Διδακτορικό δίπλωμα σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σε πολυμερή
  • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και υβριδικών συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών
  • Προηγούμενη εμπειρία με την χρησιμοποίηση τεχνικών Ακτίνων Χ για την μελέτη υλικών με έμφαση σε πολυμερικά υλικά
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ. Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SAXS-SOFT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες