ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEMI-WEB
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/02/2022
Application Deadline
02/03/2022
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2022_72247
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2022

Position Description

Ο/Η μεταδιδάκτορας θα απασχοληθεί στην ΕΕ4 (Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs, σύνθετων PCMs και SSPCMs) και στην ΕΕ6 (Μελέτη Ιδιοτήτων πρωτότυπων δομικών στοιχείων (γύψου/τσιμέντου) με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs) του ερευνητικού προγράμματος SEMI-WEB (Τ2ΕΔΚ-02073). Το αντικείμενο εργασίας του/της θα είναι η μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς (α), καθώς και της ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης των δειγμάτων του προγράμματος στην μικροκυματική περιοχή 0.1 – 20 GHz (β).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών σχετικός με διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης με διατριβή σχετικός με διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
  • Εμπειρία στη μελέτη θερμικών και ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων υλικών
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης

Desirable Qualifications

  • Ερευνητική εμπειρία σε τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SEMI-WEB, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες