ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMARTPACK
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
02/02/2022
Application Deadline
17/02/2022
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2022_71158
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2022

Position Description

Ανάπτυξη εκτυπώσιμων αισθητήριων στοιχείων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας
  • Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη υλικών
  • Εμπειρία στον χαρακτηρισμό και στην μελέτη ιδιοτήτων

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε τεχνικές εκτύπωσης
  • Εμπειρία σε διατάξεις μέτρησης της απόκρισης αερίων για αισθητήρες αερίων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SMARTPACK, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες