ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NUPOL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/01/2022
Application Deadline
28/01/2022
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2022_69861_
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/03/2022

Position Description

Κατασκευή και διέγερση μοριακών δεσμών με λέιζερ στο υπέρυθρο, και ανίχνευση της πόλωσης των θραυσμάτων της φωτοδιάσπασης.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία ή συναφείς επιστήμες)
  • Διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία ή συναφείς επιστήμες)
  • Εμπειρία με τεχνολογία κενού
  • Εμπειρία με φασμοτοσκοπία laser 
  • Εμπειρία με μοριακή δυναμική στην αέρια κατάσταση 
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Π. Ρακιτζή (ptr@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος NUPOL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

10 μήνες