ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NANOBIOPACK
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
08/12/2021
Application Deadline
23/12/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_67502
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2022

Position Description

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα απασχοληθεί στην ΕΕ 3 του προγράμματος (Ανάπτυξη και βασικός χαρακτηρισμός μεμβρανών συσκευασίας τροφίμων με φυσικά συντηρητικά ως πρόσθετα) και το αντικείμενο της εργασίας του/της θα είναι ο φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός και η χωρική ανάλυση μεμβρανών συσκευασίας τροφίμων με χρήση φασματοσκοπίας υπερύθρου και Ράμαν.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής, Χημείας, Γεωπονίας ή Επιστήμης Υλικών
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Φυσικής, Χημείας, Γεωπονίας ή Επιστήμης Υλικών
  • Εμπειρία στην ανάλυση τροφίμων  
  • Εμπειρία στο φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό υλικών ή/και τροφίμων με χρήση φασματοσκοπίας FT-IR και Raman  

Desirable Qualifications

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σχετικές με το φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό υλικών ή/και τροφίμων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

9 μήνες