ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3D-ΤΟΠΟΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
29/10/2021
Application Deadline
13/11/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_64159_
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2022

Position Description

Μοντελοποίηση HEMT, DC & RF μετρήσεις και εξαγωγή παραμέτρων συμπαγών μοντέλων για HEMTs

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο τμήματος Φυσικής  
  • MSc Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού
  • Εμπειρία στην χρήση και παραμετροποίηση εργαστηριακού εξοπλισμού για πραγματοποίηση στατικών, δυναμικών και flicker noise μετρήσεων ημιαγωγικών διατάξεων καθώς και της αυτοματοποίησης τους κάνοντας χρήση γλωσσών προγραμματισμού(π.χ. PEL)
  • Εμπειρία στην χρήση εργαλείων μετρήσεων και χαρακτηρισμού ημιαγωγικών διατάξεων κατά προτίμηση στο Keysight ICCAP
  • Εμπειρία στην εξαγωγή παραμέτρων συμπαγών μοντέλων ημιαγωγικών διατάξεων σε commercial προσομοιωτές (π.χ. Cadence Spectre) για χρήση σε design kits για βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος 3D-ΤΟΠΟΣ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 months