ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3D-ΤΟΠΟΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
29/10/2021
Application Deadline
13/11/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_64159
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2022

Position Description

Μοντελοποίηση ημιαγωγικών διατάξεων βασισμένων σε Keysight ICCAP

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού  
  • MSc Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού  
  • Εμπειρία στην χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού για πραγματοποίηση DC, CV , RF και flicker noise μετρήσεων ημιαγωγικών διατάξεων καθώς και της αυτοματοποίησης τους κάνοντας χρήση γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. PEL, Python)  
  • Εμπειρία στην χρήση εργαλείων μετρήσεων και χαρακτηρισμού ημιαγωγικών διατάξεων κατά προτίμηση στο Keysight ICCAP  
  • Εμπειρία στην εξαγωγή παραμέτρων συμπαγών μοντέλων ημιαγωγικών διατάξεων σε commercial προσομοιωτές (π.χ. Cadence Spectre) για χρήση σε design kits για βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές  
  • Καλή γνώση Verilog-A γλώσσας για ανάπτυξη καινούργιων αλλά και προσαρμογή υπαρχόντων συμπαγών μοντέλων ημιαγωγικών διατάξεων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος 3D-ΤΟΠΟΣ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες