ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INGRECO (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/10/2021
Application Deadline
30/10/2021
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2021_63113
Salary
500 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/12/2021

Position Description

ΘΕΣΗ 13δ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα απασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1 (Ανάπτυξη επιστρώματος στην εσωτερική επιφάνεια του φύλλου που θα εμποδίζει την υποβάθμισή του λόγω της εισόδου αγροχημικών) με την επίστρωση επιλεγμένων υλικών σε φύλλο πολυαιθυλενίου και την μελέτη των ιδιοτήτων των τελικών φύλλων και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2 (ΕΕ2) με την μελέτη υλικών για ανάπτυξη επιστρώματων που θα εμφανίζουν αντισταγονικές ιδιότητες, τον χαρακτηρισμό των υλικών και των επιστρωμάτων και με την μελέτη της υδροφιλικότητας επιστρωμένων πολυμερικών φύλλων

 

ΘΕΣΗ 13ε

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα ασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3 (Ανάπτυξη εξωτερικής επιφάνειας του φύλλου με αντισκονιστικές ιδιότητες) με την δημιουργία και με την μελέτη ιδιοτήτων ενός (υπερ)υδρόφοβου επιστρώματος σε φύλλα πολυαιθυλενίου με ικανότητα αυτοκαθαρισμού

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 13δ

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού  
  • Γνώση του αντικειμένου της Επιστήμης Πολυμερών και προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερικών και πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών  
  • Εμπειρία σε χημεία υλικών και σε χημική τροποποίηση επιφανειών  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

ΘΕΣΗ 13ε

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού  
  • Γνώση του αντικειμένου της Επιστήμης Πολυμερών και προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών  
  • Εμπειρία με την μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων και εξοικείωση με την χρήση σχετικών τεχνικών  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INGRECO, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες